Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku

informuje, że

od dnia 14 lutego do 15 marca br. trwają zapisy dzieci
z rocznika 2015 do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/2023.

 

Wymagane formularze można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione zgłoszenie dziecka do szkoły proszę składać w sekretariacie szkoły w terminie

do 15 marca 2021r. do godz. 1430.

Formularz zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w różnorodnych wydarzeniach Szymbarskiego Weekendu z WOŚP w dniach 29 i 30 stycznia 2022 roku, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Szymbarku. W sobotę 29 stycznia od. godz. 8.00 na szkolnej hali sportowej zostanie rozegrany Turniej piłki halowej dla dzieci (uczniowie klas I – IV) oraz młodzieży (uczniowie klas V – VIII). Informacje i zgłoszenia drużyn u pani Marioli Piekarz (tel. 886 544 434). Również w sobotę od godziny 9.00 Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza do szkoły na warsztaty plastyczne „Spójrz – Dotknij – Pomóż” w trakcie których uczestnicy wykonają książkę sensoryczną dla przeznaczona dla osób niewidomych i słabowidzących. Szczegółowych informacji udziela pani Ewelina Trybus (tel. 665 950 808). W niedzielę 30 stycznia w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasi wolontariusze będą kwestować w Szymbarku i Bielance. Tego samego dnia zapraszamy na Noworoczny Koncert Gorących Serc, w którym wystąpią dawni i obecni soliści zespołu Kantylena oraz muzycy – przyjaciele. Koncert z kiermaszem ciast odbędzie się w niedzielę 30 stycznia o godzinie 16.00  w szymbarskim Kasztelu. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach orkiestrowego weekendu i wspierania hojnymi datkami puszek WOŚP, które wspierać będą w tym roku dziecięcą okulistykę.

 Regulamin Turnieju Piłki Halowej

W związku z wydanym w dniu 13 grudnia br, Rozporządzeniem MEiN wprowadzającym w okresie 20.12.2021 - 9.01.2022 tryb kształcenia na odległość w szkołach przekazuję Państwu Zarządzenie Dyrektora szkoły z dn. 15 grudnia w tej sprawie (zał. 1).

Efektem zmian wprowadzonych przez są zajęcia w trybie kształcenia na odległość w powyższym okresie, które odbywać się będą wg dotychczasowego planu zajęć oraz informacji zawartych na szkolnej platformie Teams oraz e-dzienniku. Większość zajęć odbywać się będzie w trybie spotkań on-line, część poprzez przekazywane polecenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, np. WF - ćwiczenia, aktywność ruchowa pod opieką osób dorosłych, zadania do wykonania (zał. 2).

Prosimy o aktywny i zdyscyplinowany udział uczniów w zajęciach on-line, wykonywanie poleconych zadań co będzie warunkiem odnotowania obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. Proszę przygotować w domach odpowiednie miejsca do nauki, z potrzebnym sprzętem, podręcznikami i przyborami. Prosimy o właściwe prowadzenie notatek w zeszytach przedmiotowych. Przypominamy o właściwym zachowaniu i kulturze słowa, przestrzeń internetowa nie zwalnia nikogo ze stosowania się do zasad obowiązujących w szkole (zał. 3).

Rodziców, którzy zgłosili wychowawcom klas potrzebę organizacji opieki nad dziećmi w szkole proszę o przyprowadzanie dzieci do świetlicy od godz. 7.30.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą odbywali zajęcia specjalistyczne na terenie szkoły wg harmonogramu uzgodnionego przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.

W poniedziałek (godz. 8-13) i w środę (godz. 8 - 11) dyżur pełni w szkole pedagog szkolny.

Codziennie w godz. 8 -14.30 można korzystać z zasobów biblioteki szkolnej z zachowaniem procedur sanitarnych.

Wszystkim, życzę, aby okres kształcenia na odległość przebiegł bez większych trudności i zakończył się w planowanym terminie.

Marek Dziedziak
Dyrektor szkoły

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku  rozpoczęło działania w ramach projektu  „Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji”  który jest realizowane przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Ponieważ wolontariusze w naszej szkole od dawna przygotowują specjale książeczki sensoryczne dla dzieci niewidomych i niepełnosprawnych dlatego też i tym razem przygotowali projekt z myślą o takich działaniach. Przygotowane książeczki trafią do  Centrum Edukacyjno- Rewalidacyjnym ISKIERKA gdzie dzieci z wielką radością przyjmują nasze ręcznie wykonane  książki  i  pomoce, które służą nie tyko zabawie ale przede wszystkim poznaniu świata i rewalidacji.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27 października br., zmarła po długiej chorobie
Ś.P. Helena Bystrowicz – wieloletnia dyrektor szymbarskiej szkoły i nauczycielka matematyki.

Urodziła się 14 października 1939 r. w Rożnowicach, gdzie ukończyła szkołę podstawową, będąc aktywną harcerką. W 1958 r. ukończyła legendarne Państwowe Liceum Pedagogiczne w Gorlicach. Tu osiągnęła cel – zawód nauczyciela, który, jak pisała w swoim życiorysie, pojawił się w jej dziecięcych marzeniach. W latach 1958 – 1975 pracowała w zawodzie, ucząc w szkołach podstawowych w Olszynach, Rożnowicach, Racławicach oraz Libuszy. Jednocześnie kontynuowała doskonalenie zawodowe kończąc wpierw Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu, a następnie w 1977 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku matematyka.

W 1975 r. rozpoczęła pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Szymbarku. W 1977 r. objęła w niej funkcję dyrektora szkoły, którą pełniła do 1991 r., gdy przeszła na emeryturę.  Jej pracę charakteryzowały bardzo pochlebne opinie zarówno uczniów i innych nauczycieli, jak i oceny zwierzchników. W wielu z nich,  czytamy, że „własną postawą, którą cechuje wysoki stopień zdyscyplinowania, sumienność, obowiązkowość, troska o dziecko, aktywność społeczna, w wydatny sposób oddziaływuje na postawę nauczycieli i uczniów”. W okresie pracy dydaktycznej i kierowniczej w szkole pozostawiła w naszym środowisku wyraźny i pozytywny ślad organizując z wielkim zaangażowaniem pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, ze szczególną pasją rozwijając talenty uczniów uzdolnionych, dbając z sercem i życzliwością o dobro każdego wychowanka, popularyzując wiedzę pedagogiczną wśród rodziców oraz dbając o rozwój warsztatu pracy nauczycieli naszej szkoły. W okresie swojej pracy pedagogicznej była doceniana za merytoryczną wiedzę, zdolności metodyczne, działania wychowawcze i organizatorskie. Otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania (1978 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1979 r.) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).

Pani Dyrektor - ŚP. Helena Bystrowicz – pozostanie w pamięci naszej szkolnej społeczności wzorem zaangażowanego, odpowiedzialnego, wymagającego pedagoga i pełnego serdeczności człowieka.

Całej rodzinie, wszystkim bliskim oraz przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                           Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP w Szymbarku

14 października – uroczysty Dzień Edukacji Narodowej, który także stanowi tę szczególną chwilę, gdy tradycyjnie nasi Pierwszoklasiści składają ślubowanie, stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły.  To była piękna uroczystość poprowadzona przez grupę najstarszych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, z udziałem zespołu wokalnego Kantylena, w obecności pocztu sztandarowego. Ósmoklasiści złożyli piękne życzenia nauczycielom, a najmłodsi wspaniałym programem, w którym wykazali się umiejętnościami śpiewu, tańca, deklamacji oraz m.in. wiedzą o szkole, Polsce, bezpieczeństwie. Zasłużyli na pasowanie? Oczywiście! Moment Pasowania Pierwszaków połączony uroczystością Dnia Edukacji Narodowej pokazał, że stanowimy dobrą wspólnotę nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Wspólnotę, która wierzy, że nadzieja jaką są najmłodsi – rozkwitnie.