Komunikat Dyrektora dla rodziców z dnia 24 marca 2020 r.

 1. W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493) od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie systematyczne kształcenie na odległość.
 2. Od jutra (środa) praca nauczycieli i uczniów odbywać się będzie, w oparciu o plan zajęć, który będzie widoczny w panelu Dziennika elektronicznego. Wynika on z analogicznych planów zamieszczonych w panelu MEN https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje. W dzienniku pojawią się przedmiotowe tematy zajęć (nie sprawdzamy obecności), a w zakładce zadanie domowe nauczycielskie instrukcje, polecenia, linki do kart pracy oraz internetowych materiałów edukacyjnych dla uczniów do samodzielnej pracy w domu (a nie jak do tej pory w wiadomościach – umożliwi to lepszą identyfikację materiałów dla uczniów)
 3. Proponowane formy aktywności uczniów będą dostosowane do ich wieku, możliwości intelektualnych oraz technicznych i wynikają z zapisów Podstawy programowej kształcenia ogólnego, do której realizacji obliguje Rozporządzenie MEN.
 4. Przywrócenie zajęć szkolnych w formie kształcenia na odległość powoduje, że uczniowie ponownie realizują obowiązek szkolny. Prosimy więc o zachęcenie ich do aktywności edukacyjnej (odbieranie wiadomości, wykonywanie poleceń i zadań).
 5. Uczniów klas VIII zachęcamy przede wszystkim do kontynuowania przygotowywania się do kwietniowego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego poprzez ćwiczenia na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 1. Ze względu na specyfikę zajęcia wychowania fizycznego ograniczają się do proponowania uczniom rozważnej i zgodnej z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego indywidualnej aktywności ruchowej oraz przekazywania informacji dotyczących edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień.
 2. Wychowawca świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz wspierając pracę nauczycieli i uczniów mogą wysyłać uzupełniające materiały edukacyjne dla uczniów (np. gry i zabawy domowe, dostęp do lektur on-line).
 3. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami dla uczniów i rodziców odbywają się w dniach pracy szkoły od poniedziałku do piątku godz. 11.00 – 12.30 oraz 16.00 – 17.00 (za pośrednictwem funkcji wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz poprzez pocztę internetową).
 4. Rozporządzenie MEN obliguje nas do dokonywania oceny postępów uczniów w nauce. Będziemy tego dokonywać z dużą ostrożnością i rozwagą. Ocenie może podlegać test podsumowujący kilka tematów, tekst do napisania, rozwiązane zadanie, wykonane ćwiczenia, wytwór pracy plastycznej, technicznej. O dokonywanej ocenie określonej formy i terminie informować będą nauczyciele.
 5. O przypadków problemów zdrowotnych dzieci skutkujących trudnościami w realizacji zajęć proszę informować Dyrektora szkoły.
 6. Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasową troskę, cierpliwość, życzliwość i aktywność we wspieraniu szkoły (uczniów i nauczycieli) w realizacji zadań edukacyjnych. Wierzę, że wspólnie w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym przetrwamy ten trudny okres.

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia, pogody ducha, wiele sił i cierpliwości

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły