KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – 15.01.2021

Procedury bezpieczeństwa klasa I-III od 18 stycznia 2021 r.

W związku z powrotem do pracy dydaktycznej szkoły po okresie świąteczno – feryjnym przekazują kilka informacji organizacyjnych.

 1. Informuję, że w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 18 stycznia 2021 roku wracamy do formy pracy hybrydowej łączącej nauczanie stacjonarne uczniów klas I – III oraz kształcenie na odległość uczniów klas IV – VIII.
 2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają wg aktualnego planu zajęć. Drobne zmiany wystąpiły w klasach IV, a większe nastąpią od 1 lutego, gdy rozpoczniemy II semestr.
 3. Biorąc pod uwagę warunki organizacyjno-lokalowe oraz wytyczne sanitarne zajęcia wszystkich klas I – III rozpoczynamy o godzinie 8.00. Uczniowie po pozostawieniu odzieży w szafce udają się do swojej sali lekcyjnej oczekując na rozpoczęcie lekcji. Przerwy nauczyciele uczący w poszczególnych klasach organizują wg potrzeb, tak aby unikać pobytu na korytarzu więcej jak dwóch klas.
 4. Ze względów na bezpieczeństwo sanitarne uczniów, nauczycieli i pracowników prosimy o udział w zajęciach szkolnych dzieci zdrowych, bez objawów infekcyjnych. W wypadku wystąpienia gwałtownych objawów infekcji u dziecka (temperatura powyżej 37 st., atak kaszlu, ogólne złe samopoczucie) będziemy prosić rodziców o odbiór dziecka ze szkoły i podjęcie leczenia w placówce służby zdrowia.
 5. Uczniowie są zobowiązani do stosowania podstawowych zasad sanitarnych (DMDM): DEZYNFEKCJA (po wejściu do szkoły), MYCIE RĄK (po skorzystaniu z toalety, po spożyciu posiłku), DYSTANS (bez powitań, uścisków, używania wspólnych przyborów, częstowania się) oraz stosowanie MASECZEK (obowiązkowo w przestrzeniach wspólnych szkoły – korytarze, toalety, nieobowiązkowo podczas zajęć w salach).
 6. Nauczyciele zobowiązani są do dbałości o wentylację (wietrzenie) sal w których uczniowie odbywają zajęcia.
 7. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi obowiązkowo stosują w pracy podstawowe środki ochronne – dezynfekcja, maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki.
 8. Obecność rodziców w przestrzeniach wspólnych szkoły i salach lekcyjnych nie jest wskazana (tylko w wyjątkowych sytuacjach i na zaproszenie nauczyciela). Rodzice doprowadzają i odbierają dzieci w przedsionku szkoły zachowując dystans od innych osób oraz obowiązkowo stosując środki sanitarne – dezynfekcję i maseczki. Prosimy o wykorzystanie innych form komunikowania się rodziców z wychowawcami (telefon, e-mail, dziennik elektroniczny i platforma MS Teams).
 9. Prosimy Państwa o odbiór dzieci ze szkoły jak najsprawniej po zakończeniu zajęć, a ze względów sanitarnych korzystanie ze świetlicy tylko w przypadkach uzasadnionych sytuacją rodzinno-zawodową.
 10. Prosimy o zaopatrywanie dzieci w drugie śniadanie (własny posiłek, napoje), które wychowawca organizuje w sali lekcyjnej przy stolikach uczniowskich. Obiady dla uprawnionych uczniów wydawane będą w jadalni w godzinach od 11.00 do 11.45 w trakcie przerw organizowanych przez nauczycieli w danej klasie. Rodziców, którzy ubiegali się o bezpłatne obiady w GOPS prosimy o dokonanie formalności w Ośrodku.
 11. Organizowany jest dowóz i odwóz uczniów do/ze szkoły. Kursy autobusu:

Do szkoły: Szymbark Dół – 7.30   Szymbark Granice/Łęgi – 7.45

Ze szkoły: Szymbark Łęgi/Granice – 12.35 13.25   Szymbark Dół – 12.45 13.35

 1. W ramach porządkowania sal lekcyjnych dokonywana jest codzienna dezynfekcja, a w pomieszczeniach wspólnych szkoły: toaletach, jadalni, pomieszczeniach i drzwiach wejściowych kilkakrotnie w ciągu dnia.
 2. Klasy IV – VI odbywają, odbywają zajęcia on-line, tak jak do tej pory z wykorzystaniem platformy MS Teams (zajęcia ok. 30 minut). Tam znajdują się informacje o planowanych zajęciach oraz poleceniach do samodzielnej pracy, materiałach edukacyjnych i zadaniach. Informacje o tematach zajęć, frekwencji, ocenach, sprawdzianach znajdują się platformie dziennika elektronicznego szkoły.
 3. W tygodniu poprzedzającym termin klasyfikacji śródrocznej nauczyciele uczący w klasach IV – VIII w godzinach popołudniowych organizują spotkania konsultacyjne dla uczniów mających trudności z uzyskaniem pozytywnych wyników nauczania w wyznaczonych lub dodatkowych terminach z zachowaniem zasady, że grupa uczniów nie może być liczniejsza niż 5 osób.
 4. Zajęcia specjalistyczne (np. logopedyczne, rewalidacyjne), zarówno dla uczniów z klas I – III, jak i z klas IV – VIII odbywają się stacjonarnie (w budynku szkoły).
 5. Dyżur Pedagoga: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA w godz. 9.00 -14.00
 6. BIBLIOTEKA SZKOLNA otwarta jest w dniach pracy szkoły (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK) w godz. 8.00 – 14.00.
 7. SEKRETARIAT SZKOŁY czynny jest w dniach pracy szkoły (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK) w godz. 7.30 – 15.30. Przy korzystaniu z pracy sekretariatu prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 8. Bardzo proszę wszystkich rodziców o wsparcie wychowawcze dla swoich uczniów, wzmocnioną motywację w niełatwym okresie nauki na odległość, dbałości o zdrowie dzieci tak aby powrót do zajęć szkolnych po dłuższej przerwie był spokojny i sprawny.
 9. Szczegółowe Zarządzenie dyrektora dotyczące bezpiecznej organizacji pracy uczniów klas I – III od 18.01.2021 r. znajduje się TUTAJ.

Życzę pomyślności i zdrowia w nowym roku, niech przynosi nadzieję na szybki powrót normalności.

Ciesząc się na powrót do wspólnej pracy, serdecznie pozdrawiam -

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły