Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27 października br., zmarła po długiej chorobie
Ś.P. Helena Bystrowicz – wieloletnia dyrektor szymbarskiej szkoły i nauczycielka matematyki.

Urodziła się 14 października 1939 r. w Rożnowicach, gdzie ukończyła szkołę podstawową, będąc aktywną harcerką. W 1958 r. ukończyła legendarne Państwowe Liceum Pedagogiczne w Gorlicach. Tu osiągnęła cel – zawód nauczyciela, który, jak pisała w swoim życiorysie, pojawił się w jej dziecięcych marzeniach. W latach 1958 – 1975 pracowała w zawodzie, ucząc w szkołach podstawowych w Olszynach, Rożnowicach, Racławicach oraz Libuszy. Jednocześnie kontynuowała doskonalenie zawodowe kończąc wpierw Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu, a następnie w 1977 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku matematyka.

W 1975 r. rozpoczęła pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Szymbarku. W 1977 r. objęła w niej funkcję dyrektora szkoły, którą pełniła do 1991 r., gdy przeszła na emeryturę.  Jej pracę charakteryzowały bardzo pochlebne opinie zarówno uczniów i innych nauczycieli, jak i oceny zwierzchników. W wielu z nich,  czytamy, że „własną postawą, którą cechuje wysoki stopień zdyscyplinowania, sumienność, obowiązkowość, troska o dziecko, aktywność społeczna, w wydatny sposób oddziaływuje na postawę nauczycieli i uczniów”. W okresie pracy dydaktycznej i kierowniczej w szkole pozostawiła w naszym środowisku wyraźny i pozytywny ślad organizując z wielkim zaangażowaniem pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, ze szczególną pasją rozwijając talenty uczniów uzdolnionych, dbając z sercem i życzliwością o dobro każdego wychowanka, popularyzując wiedzę pedagogiczną wśród rodziców oraz dbając o rozwój warsztatu pracy nauczycieli naszej szkoły. W okresie swojej pracy pedagogicznej była doceniana za merytoryczną wiedzę, zdolności metodyczne, działania wychowawcze i organizatorskie. Otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania (1978 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1979 r.) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).

Pani Dyrektor - ŚP. Helena Bystrowicz – pozostanie w pamięci naszej szkolnej społeczności wzorem zaangażowanego, odpowiedzialnego, wymagającego pedagoga i pełnego serdeczności człowieka.

Całej rodzinie, wszystkim bliskim oraz przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                           Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP w Szymbarku