W związku z wydanym w dniu 13 grudnia br, Rozporządzeniem MEiN wprowadzającym w okresie 20.12.2021 - 9.01.2022 tryb kształcenia na odległość w szkołach przekazuję Państwu Zarządzenie Dyrektora szkoły z dn. 15 grudnia w tej sprawie (zał. 1).

Efektem zmian wprowadzonych przez są zajęcia w trybie kształcenia na odległość w powyższym okresie, które odbywać się będą wg dotychczasowego planu zajęć oraz informacji zawartych na szkolnej platformie Teams oraz e-dzienniku. Większość zajęć odbywać się będzie w trybie spotkań on-line, część poprzez przekazywane polecenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, np. WF - ćwiczenia, aktywność ruchowa pod opieką osób dorosłych, zadania do wykonania (zał. 2).

Prosimy o aktywny i zdyscyplinowany udział uczniów w zajęciach on-line, wykonywanie poleconych zadań co będzie warunkiem odnotowania obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. Proszę przygotować w domach odpowiednie miejsca do nauki, z potrzebnym sprzętem, podręcznikami i przyborami. Prosimy o właściwe prowadzenie notatek w zeszytach przedmiotowych. Przypominamy o właściwym zachowaniu i kulturze słowa, przestrzeń internetowa nie zwalnia nikogo ze stosowania się do zasad obowiązujących w szkole (zał. 3).

Rodziców, którzy zgłosili wychowawcom klas potrzebę organizacji opieki nad dziećmi w szkole proszę o przyprowadzanie dzieci do świetlicy od godz. 7.30.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą odbywali zajęcia specjalistyczne na terenie szkoły wg harmonogramu uzgodnionego przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.

W poniedziałek (godz. 8-13) i w środę (godz. 8 - 11) dyżur pełni w szkole pedagog szkolny.

Codziennie w godz. 8 -14.30 można korzystać z zasobów biblioteki szkolnej z zachowaniem procedur sanitarnych.

Wszystkim, życzę, aby okres kształcenia na odległość przebiegł bez większych trudności i zakończył się w planowanym terminie.

Marek Dziedziak
Dyrektor szkoły