Jesienne miesiące 2018 roku to dalsze działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w szkole. Rozwija się ono wokół Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, który powstał wiosną 2017 roku w ramach projektu MKZ II z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

    W popularnej Spince zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne odbywają uczniowie klas III gimnazjum. Tematyka realizowana podczas zajęć warsztatowych w głównej mierze obejmowała zagadnienia związane z poznaniem cech własnej osobowości, własnych zasobów edukacyjno – zawodowych: uzdolnień, zainteresowań i kompetencji oraz wartości wyznawanych przez każdą osobę. Tematy te realizowano z wykorzystaniem przygotowanych scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych oraz narzędzi diagnostycznych. Uczniowie pracowali w małych grupach i indywidualnie, często z wykorzystaniem aktywizujących metod i form edukacyjnych (dyskusja, drama, gry dydaktyczne, metoda plakatowa, praca w grupach, wykorzystanie TIK). Drugi blok tematyczny poruszany na zajęciach warsztatowych w tym okresie obejmował zagadnienia zawodoznawcze związane z wyborem zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Uczestnicy zajęć poznali pojęcie zawodu i składających się na niego kwalifikacji zawodowych, oraz system kształcenia zawodowego w Polsce i typowe zawody inżynierskie. W trakcie zajęć warsztatowych doradca zawodowy Marek Dziedziak zwracał szczególną uwagę na rozwijanie kompetencji kluczowych stanowiących podstawę kwalifikacji ponadzawodowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania na rynku pracy. Ważna rolę odgrywają również konsultacje indywidualne poświęcone rozmowom związanym z podejmowaniem przez uczniów decyzji edukacyjno – zawodowych oraz wykonywanie Testu kolorowych kwadratów, diagnozującego zainteresowania zawodowe uczniów w 9 obszarach zawodowych.  Konsultacje realizowane są także z wykorzystaniem TIK (aplikacja „Świat zawodów”) oraz Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego (wyd. KOWEZiU). Podobną tematykę i formy zajęć, w ograniczonym zakresie, realizują także uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej.

  Doradca zawodowy odbył także spotkanie szkoleniowe z radą pedagogiczną szkoły pt. „Kompetencje kluczowe o wymagania współczesnego rynku pracy” Nauczyciele i wychowawcy poszerzyli swoją wiedzę na ten temat kompetencji kluczowych i sposobów ich kształtowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz zmian zachodzących w globalnym rynku pracy. Z wykorzystaniem prezentacji i ćwiczeń aktywnych uczestnicy szkolenia uświadomili sobie potrzebę kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych oraz realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, aby skutecznie przygotować uczniów do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym aktywności zawodowej.

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego