Druga połowa listopada to tradycyjnie czas spotkań rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami. W br. szkolnym ze względu na okres kształcenia na odległość proponujemy Państwu spotkania za pośrednictwem internetu. Odbędą się one w dniach:

18/XI – klasy I – III

19/XI – klasy IV – VI

20 XI – klasy VII – VIII

W godzinach popołudniowych (16 – 17.30) wychowawcy klas zaproszą Państwa na spotkania on-line na platformie Microsoft Teams, na co dzień stosowanej przez nauczycieli do zajęć z uczniami.

Przed rozpoczęciem spotkań pozwolę sobie na garść uwag związanych z dotychczasowa pracą szkoły w br. szkolnym.

 1. Czas edukacji stacjonarnej we wrześniu i październiku charakteryzował się dużą odpowiedzialnością i starannością wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców) w realizację wytycznych sanitarnych, dzięki czemu mogliśmy się uczyć bezpiecznie, bez incydentów zdrowotnych. Czas ten wykorzystaliśmy na doskonalenie ważnych umiejętności oraz utrwalenie wiedzy z wiosennego okresu nauki na odległość. Realizowaliśmy z dobrym efektem nasze planowe działania wychowawcze i edukacyjne.
 2. Okres kształcenia na odległość charakteryzował się spokojem i mniejszymi problemami technicznymi oraz organizacyjnymi niż w poprzednim roku szkolnym. Służyły temu nasze wspólne doświadczenia wiosenne, zastosowanie jednolitej platformy edukacyjnej, jeszcze większe wsparcie techniczne dla uczniów i rodziców oraz nauczycieli ze strony szkoły (ponad 30 użyczonych laptopów i tabletów). Jestem przekonany, że te spokojniejsze okoliczności w realizacji „nauki zdalnej” przyniosą dobre efekty mimo trudniejszych warunków nauki i pracy nas wszystkich.
 3. Obok form nauki zdalnej dbamy także o uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których zajęcia specjalistyczne prowadzimy na terenie szkoły. W ramach konsultacji uczniowie klas VIII odbywają próbny egzamin, a wszyscy ci, którym problemy techniczne uniemożliwiają np. wykonanie sprawdzianu, testu za pośrednictwem internetu mogą umówić się z nauczycielem na spotkanie w szkole.
 4. W szkole dyżur pełni dyrektor i wicedyrektor szkoły (codziennie godz. 7.30 – 14.30). Sekretariat otwarty jest w godz. 8.00 – 14.00, a biblioteka w poniedziałek i piątek (godz. 8.00 – 12.00) oraz w środę (godz. 10.30 – 14.30).
 5. Przypominamy wszystkim o zasadach nauki za pośrednictwem internetu (załącznik). Lekcje on-line odbywane z domu wymagają dobrej organizacji dnia pracy, systematycznej obecności na zajęciach, systematycznego i rzetelnego wykonywania poleceń i zadań najlepiej w okresie rzeczywistej nauki ucznia w szkole (od 8.00 do 11.30/13/14). Tak jak w szkole, także w przestrzeni internetu obowiązują wszystkich zasady kultury słowa i odpowiednie zachowanie. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywności podczas zajęć, chętne udzielanie odpowiedzi, włączanie się w pracę całej grupy klasowej. Prosimy wszystkich uczniów, aby dbali także o aktywność fizyczną w trakcie kształcenia na odległość. Korzystajcie z zachęt i instrukcji nauczycieli wychowania fizycznego, wykonujcie proste ćwiczenia w domu, a czas dobrej pogody wykorzystujcie na aktywność sportową i rekreację w pobliżu domu.
 6. Wszystkim rodzicom dziękujemy za pomoc w organizacji nauki w domu, wysiłek i cierpliwość w tym specyficznym czasie dla edukacji. Prosimy jednocześnie - dajcie szanse swoim dzieciom rozwinąć samodzielność edukacyjną, wspierajcie, ale nie wyręczajcie w wykonywaniu poleceń, ćwiczeń i zadań. Niech rozwój wiedzy i umiejętności dzieci będzie naszym wspólnym celem, a nie tylko i wyłącznie szkolna ocena.

Szanowni Państwo,

zachęcam do bieżącego zainteresowania postępami w nauce swoich dzieci oraz zapraszam raz jeszcze na spotkania z wychowawcami we wspomnianych terminach. Życzę całym rodzinom zdrowia, bezpieczeństwa w tym trudnym epidemicznym czasie.

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

Na prośbę Urzędu Gminy informujemy o prowadzonym Powszechnym Spisie Rolnym oraz konkursie dla biorących udział w spisie.

Szczegóły znajdują się na stronie organizatorów – link:

https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/konkurs-aktywni-rolnicy-w-malopolsce/

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją MEN na okres dwóch tygodni, od 24 października do 8 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne we wszystkich klasach IV – VIII szkół podstawowych. Od poniedziałku więc uczniowie tych klas pozostaną w domu, a nauczanie w tych klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. W przypadku naszej szkoły wykorzystamy do tego dziennik elektroniczny oraz platformę edukacyjną Microsoft Teams, na której uczniowie mają utworzone konta i posiadają przekazane przez nauczyciela informatyki loginy i hasła.

Prosimy Państwa o wsparcie swoich dzieci w instalacji na domowych komputerach aplikacji Microsoft Teams oraz logowania się na niej. W razie problemów w zaopatrzeniu w sprzęt komputerowy prosimy zgłaszać je wychowawcom. W miarę zasobów szkoły będziemy próbowali wesprzeć naszych uczniów, tak aby mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych. Jednocześnie prosimy o zorganizowanie życia domowego tak, aby uczniowie realizowali obowiązki szkolne – wykonywali polecone ćwiczenia i zadania oraz  uczestniczyli w zajęciach on-line w dniach nauki szkolnej i w czasie rzeczywistym (godz. 8.00 – 13/14/15.00). Dobra organizacja samodzielnej pracy uczniów pozwoli uniknąć zaległości i pozwoli na skuteczną realizację celów nauczania.

Prosimy więc o śledzenie dziennika elektronicznego od poniedziałku rano i wykonanie poleceń nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który nie ulegnie zmianie. W niedzielę otrzymacie Państwo szczegółowe zarządzenie dyrektora szkoły regulujące kolejny etap kształcenia na odległość.

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej pozostają w nauczaniu stacjonarnym i także uczą się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przy zachowaniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Możliwość dojazdu i powrotu autobusem oraz opieka świetlicowa pozostaje bez zmian.

Jednocześnie proszę o informacje kierowane do dyrektora i wychowawcy klasy o zmiany w sytuacji zdrowotnej uczniów (zakażenie, kwarantanna).

Wszystkim życzę zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w trudnym okresie edukacji.

Pozdrawiam

Marek Dziedziak

Dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Czas wakacyjnego wypoczynku dobiega końca. Przed nami początek roku szkolnego w okresie epidemii koronawirusem SARS-CoV-2. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie powrócą do szkół w systemie znaczących ograniczeń sanitarnych. Kształcenie w systemie stacjonarnym, które pozwala skuteczniej nauczać i uczyć się, rozwijać umiejętności społeczne i edukacyjne musimy łączyć z bezpieczeństwem zdrowotnym. Także nasza szkoła dostosowała swoje warunki lokalowe do Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół, tak aby pobyt uczniów, nauczycieli i pracowników w szkole ograniczał do minimum możliwość zakażenia koronawirusem. Szczegóły zasad sanitarnych, które, będą obowiązywały w szkole od 1 września br. znajdziecie Państwo pod informacją o inauguracji roku szkolnego.

Najważniejsze zasady obowiązujące to:

 1. Pobyt w szkole tylko dzieci zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
 2. Odprowadzanie dzieci do szkoły tylko przez rodziców zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
 3. Do szkoły uczniowie wchodzą przez wejście od podwórza wewnętrznego:

- do „starego” segmentu dydaktycznego klasy I – IV (gdzie korzystają z szafek szatniowych)

- do ”nowego” segmentu dydaktycznego klasy V – VIII (gdzie korzystają z boksów szatniowych).

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły z osłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
 2. W trakcie zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku uczestniczyć w zajęciach z osłoniętymi ustami i nosem. W trakcie zajęć korzystają tylko i wyłącznie ze swoich podręczników, zeszytów i podręczników.
 3. W trakcie przerw, pobytu w przestrzeni wspólnej (korytarze, boksy szatniowe, szatnie sportowe) uczniowie proszeni są o zachowanie bezpiecznego dystansu lub jeśli to niemożliwe, zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 4. Rodzice mogą odprowadzać swoje dzieci do strefy dezynfekcji/strefy pożegnań w obu segmentach dydaktycznych. Rodzice mogą wchodzić na teren szkoły w celu rozmowy, załatwieniu spraw uczniowskich do sekretariatu, dyrektora lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z nauczycielem i pedagogiem z zasłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
 5. W szkole nie będzie funkcjonował sklepik szkolny, dlatego prosimy o zaopatrywanie swoich dzieci we własne drugie śniadanie oraz napoje.
 6. Korzystanie z biblioteki, jadalni i świetlicy również podlega szczególnym ograniczeniom sanitarnym (szczegóły w Procedurze).
 7. W sytuacji wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) u ucznia w trakcie pobytu w szkole, zostanie on umieszczony w izolatce, pod opieka pracownika szkoły, a o zaistniałej sytuacji powiadomieni zostaną rodzice, którzy następnie kontaktują się z lekarzem. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o zdarzeniu powiatową stację SANEPID oraz Wójta Gminy Gorlice.

Bardzo Państwa prosimy o zwrócenie w br. szczególnej uwagi na kwestie zdrowia, higieny i zdyscyplinowanego udziału swoich dzieci w zajęciach szkolnych i stały kontakt telefoniczny (odbieranie telefonów i emaili) ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialnie, cierpliwie, z wzajemna życzliwości i pomocą pokonamy trudności spowodowane epidemią, bezpiecznie i z dobrym efektem będziemy kształcić i wychowywać nasze dzieci.

Zapraszam na inaugurację roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września br. (wtorek). Wszystkich pokładających nadzieję w Opatrzności Bożej zapraszam w imieniu szymbarskich kapłanów na mszę św. o godz. 8.00.  O godz. 9.00 w uroczystej inauguracji na dużej sali gimnastycznej (wejście od placu zabaw) uczestniczyć będą uczniowie klas pierwszych, czwartych (także rodzice) oraz ósmoklasiści (współgospodarze uroczystości). Uczniów pozostałych klas zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Procedury sanitarne obowiązujące w szkole_1.09.2020

Do zobaczenia w szkole

Marek Dziedziak

Dyrektor SP w Szymbarku

Ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020 przebiegał nieco inaczej niż dni kończące zajęcia edukacyjne w poprzednich latach. Nie było jednak mniej uroczyście, a okoliczności związane z trzymiesięcznym kształceniem na odległość spowodowały, że było niezwykle radośnie. Uczniowie kończyli rok szkolny podzieleni na dwie grupy: młodszą (klasy I – IV) i starszą (klasy V- VIII). Po mszach świętych o godzinie 8. i 10. mieliśmy możliwość podziękować za pracę w naszej szkole dwóm księżom: ks. Piotrowi Plata i ks. Krzysztofowi Migaczowi, którzy odchodzą do nowych parafii. Serdeczne słowa wdzięczności w imieniu społeczności szkolnej skierowali do nich wicedyrektor Małgorzata Kamińska oraz dyrektor Marek Dziedziak. Dyrekotorzy także podsumowali krótko ten szczególny rok nauki. W ręce wyróżniających się uczniów naszej szkoły trafiły tradycyjne nagrody.

Program realizowany był w formie zajęć warsztatowych – pierwsze dwa zajęcia, kolejne trzy w formie prezentacji z zamieszczonymi informacjami zgodnymi z tematyką poszczególnych zajęć. W programie wzięli udział uczniowie klas drugich pod opieką swoich wychowawczyń pani Eweliny Kocznur i pani Eweliny Trybus oraz dzielnie wspierających rodziców. Uczniowie uświadomili sobie, że sami mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji i poznali sposoby radzenia sobie, gdy ktoś pali przy nich papierosy.  Na podsumowanie zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne oraz przygotowali wiersze o tematyce antynikotynowej.     Materiał filmowy z realizacji projektu